เชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายที่มาเที่ยวในประเทศไทย และต้องหลงมนต์เสน่ห์ความน่าอยู่อาศัยของประเทศเรากันไม่มากก็น้อย ติดใจจนอยากที่จะอยู่ทำงานต่อภายในประเทศไทยต่อไป ซึ่งชาวต่างชาติท่านใดที่มีความต้องการเช่นนี้ สามารถทำได้ เพียงแต่ท่านต้องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้เป็นวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) และยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทยเสียก่อน

เงื่อนไขการพิจารณาขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ)

 • ชาวต่างชาติต้องถือวีซ่าท่องเที่ยว โดยมีอายุเหลือมากกว่า 15 วัน
 • ชาวต่างชาติที่ขอวีซ่าทำงานจะต้องมีเงินเดือนตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทที่ชาวต่างชาติประสงค์จะไปทำงานด้วย จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท รวมถึงมีความมั่นคงทางธุรกิจ
 • บริษัทต้องมีอัตราส่วน จำนวนคนต่างด้าว กับพนักงานคนไทยในสัดส่วน 1 ต่อ 4 คน

เอกสารสำหรับการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารของลูกจ้างต่างชาติ

 • แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติ) หรือ ตม. 86
 • รูปถ่ายผู้ยื่นคำขอ ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป ซึ่งต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของผู้ยื่นคำขอ โดยมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน โดยมีการระบุแจ้งผลอนุญาตให้ทำงานต่อภายในราชอาณาจักรไทย
 • หนังสือรับรองเข้าทำงาน (ตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม. 1)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ของปีล่าสุด พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน

เอกสารของบริษัทฯ และนายจ้าง

 • หนังสือชี้แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ)
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือนิติบุคคล โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ. 01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน)
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัทฯ หรือหจก. ทุกฉบับ)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัทฯ หรือหจก. ทุกฉบับ) ในกรณีที่ใน ภ.ง.ด. 50 (หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่มีค่าน้ำ และค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ด้วย
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมใบเสร็จ และรายชื่อพนักงานทั้งหมด
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส. 1-10) ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมใบเสร็จ
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30 หรือ ภ.พ. 36) ของงบการเงินปีล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมใบเสร็จ
 • เอกสารแสดงความจำเป็นในการว่าจ้างคนต่างด้าว/คนต่างชาติ เข้าทำงาน
 • หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 • แผนที่ของบริษัทอย่างละเอียด พร้อมรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรืออาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน จำนวน 6 ถึง 7 ภาพ
 • เอกสารอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด (แบบสตม. 2)
 • กรณีชาวต่างด้าว/ชาวต่างชาติมีครอบครัวติดตาม ให้แสดงหลักฐานครอบครัวด้วย
visa-application-form-smartphone

ข้อมูลควรรู้เพิ่มเติม

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน ผู้ยื่นคำขอ (ชาวต่างชาติ) ต้องลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า ทุกฉบับ
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า ทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่น ทางผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดเตรียมฉบับจริง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย
 • การเปลี่ยนประเภทวีซ่าของชาวต่างชาติ สามารถทำได้เฉพาะ Tourist Visa และ Transit Visa เท่านั้น หากชาวต่างชาติถือวีซ่าประเภทอื่น ๆ เช่น Non-O Visa หรือวีซ่าประเภทอื่น ๆ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) ได้
 • ผู้ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า (ชาวต่างชาติ) จะต้องแสดงตนและยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราด้วยตนเอง (ผู้อื่นสามารถรับวีซ่าใหม่แทนได้)
 • ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด
 • Tourist Visa หรือ Transit Visa ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็น Non-B Visa (วีซ่าทำงาน) จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อไป

บริษัท Lawyer V-Work ให้บริการรับทำวีซ่า (รับทำ VISA) และรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติทุกประเทศ

บริษัท Lawyer V-Work เราเป็นบริษัทรับทำ VISA ทำงาน และรับทำ Visa Work Permit รับทำใบอนุญาตทำงาน รับทำวีซ่าให้กับชาวต่างชาติแบบครบวงจร พร้อมบริการทางด้านกฎหมาย ซึ่งดำเนินการด้วยทีมนักกฎหมายมืออาชีพที่มีประสบการณ์มานานกว่า 12 ปี โดยทางบริษัทนั้นได้มีการให้คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติ ที่มีความประสงค์เข้ามาทำงานในประเทศไทยมาแล้วหลากหลายประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ในทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @v-work