Visa Service

บริการด้านวีซ่า (Visa service) บริษัท Lawyer V-Work

บริษัทรับทำวีซ่า Lawyer V-Work ให้บริการรับทำ รับต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (Visa service)

รูปภาพการดำเนินงานขอวีซ่า (Visa) และ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

Lawyer V-Work บริษัทรับต่อวีซ่า บริษัทรับทำ work permit ยินดีให้คำปรึกษาการต่อ Visa ของชาวต่าง ชาติ และดูแลด้านวีซ่าทุกประเภท ทั้งการทำวีซ่า ขอวีซ่า รับต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ รับต่อวีซ่าชาว ต่างชาติ รับต่อวีซ่าต่างด้าว รับต่อ work permit แบบมืออาชีพ ถูกต้อง และถูกกฎหมาย การันตีด้วยประสบการณ์การต่อ Visa ชาวต่างชาติกว่า 12 ปี ช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารการต่อวีซ่าต่างชาติได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ลดการเสียเวลา พร้อมด้วยระบบตรวจสอบเอกสารต่อวีซ่าชาวต่างชาติก่อนการดำเนินการทุกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและเพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่าเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาต่างชาติต่อวีซ่าของแต่ละสถานทูต

VISA Service

บริการขอวีซ่า และต่ออายุวีซ่าในประเทศไทย

Lawyer V-Work บริษัทรับทำวีซ่าบริษัทรับทำ Visa work permit ให้บริการต่อวีซ่ารับทำ Visa ให้ ชาวต่างชาติ อำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติต่อวีซ่า สำหรับวีซ่าประเภทต่าง ๆ ดังนี้
กดเพื่อแสดงเพิ่มเติม

รูปภาพวีซ่า ในการให้บริการรับต่อ Visa

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า-ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

 • แบบคำขอ/แบบคำร้อง
 • รูปถ่ายจำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทาง อายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียม
 • เอกสารอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของวีซ่าประเภทนั้น ๆ

ขั้นตอนการทำวีซ่า-ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

เปลี่ยนการต่อวีซ่าของชาวต่างชาติให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยบริการ รับต่อวีซ่า ต่างด้าว รับต่อวีซ่า ต่าง ชาติ รับต่อวีซ่า ราคาพิเศษ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข พร้อมช่วยกรอกแบบฟอร์ม จัดเตรียมเอกสารการต่อ วีซ่า ต่าง ชาติ รวมถึงบริการต่อวีซ่า ต่าง ชาติ ราคาพิเศษ อย่างครบวงจร

VISA Service

บริการรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30)

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองการแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด” อ่านต่อ

VISA Service

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

รูปภาพเอกสารการขอต่อวีซ่า Work permit

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า-ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

คนต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้แก่

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

อ่านเพิ่มเติม

VISA Service

รับทำวีซ่าสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU

ที่ Lawyer V-Work ยังมีบริการการทำเอกสารวีซ่า (VISA) ให้กับแรงงานต่างด้าว MOU หรือแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ที่เป็นแรงงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศต้นทางทั้งสามประเทศ ซึ่งในการทำวีซ่าสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU  นายจ้างและลูกจ้างจะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับนายจ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง/ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ในกรณีที่นายจ้างเป็นคนต่างด้าว)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 • หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ทำงาน
 • รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 • หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของรายละเอียดความต้องการสวัสดิการและลักษณะการทำงาน เช่น สัญญาก่อสร้างและหลักฐานคู่สัญญา, สัญญาทำความสะอาดและหลักฐานคู่สัญญา เป็นต้น

เอกสารสำหรับลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแจ้งเกิด
 • พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว

ทำไมต้อง Lawyer V-Work

ทำไมต้องใช้บริการรับทำวีซ่า และรับต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ไทย กับ Lawyer V-Work

More Details of Visa Service

รายละเอียดเพิ่มเติมของบริการด้านวีซ่า

ผลงานของเรา

รับคำปรึกษาฟรีจากเรา

ลอว์เยอร์ วี – เวิร์ก ออฟฟิศ ( Lawyer v-work Office) ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์เรามีทีมงานที่จัดหาเอกสารให้ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ภาษี เป็นต้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดหาเอง เพื่อความสะดวกสบาย และความประทับใจของลูกค้า เรามีระบบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการก่อนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและสร้างความมั่นใจ เพื่อลดการเสียเวลาของลูกค้า


We're ready to provide a legal services and the visa include applying for a work permit for foreigners.

บริการด้านวีซ่า ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ให้บริการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ให้คำปรึษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมาย

Let us help you! Call now :
 • จันทร์ – ศุกร์ : 8:30 – 20:30 | เสาร์ 10:00 – 19:30

วีซ่า Non-B (Non-Immigrate Visa B) คืออะไร

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B” หรือวีซ่า Non-B คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งวีซ่า Non-B แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และวีซ่า Non-B แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

วีซ่า Non-ED (Non-Immigrate Visa ED) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “ED” หรือวีซ่า Non-ED คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท ED ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การระหว่างประเทศ ฝึกงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ โดยวีซ่า Non-ED นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่า Non-O (Non-Immigrate Visa O) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “O” หรือวีซ่า Non-O คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท O ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ) โดยวีซ่า Non-O นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

บริการขอวีซ่า และต่ออายุวีซ่าในประเทศไทย

Lawyer V-Work บริษัทรับทำวีซ่าบริษัทรับทำ Visa work permit ให้บริการต่อวีซ่ารับทำ Visa ให้ ชาวต่างชาติ อำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติต่อวีซ่า สำหรับวีซ่าประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 • บริการรับขอวีซ่าทำงาน – Non-Immigrant Visa B (รับทำวีซ่า Non-B)
 • บริการต่อวีซ่าทำงาน – Non-Immigrant Visa B (รับต่อวีซ่า Non-B)
 • บริการรับขอวีซ่าติดตามครอบครัว – Non-Immigrant Visa O (รับทำวีซ่า Non-O) Family/Follower
 • บริการต่อวีซ่าติดตามครอบครัว – Non-Immigrant Visa O (รับต่อวีซ่า Non-O) Family/Follower
 • บริการรับขอวีซ่าแต่งงาน – Non-Immigrant Visa O (รับทำวีซ่า Non-O) Thai Spouse
 • บริการต่อวีซ่าแต่งงาน – Non-Immigrant Visa O (รับต่อวีซ่า Non-O) Thai Spouse
 • บริการรับขอวีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา – Non-Immigrant Visa B (รับทำวีซ่า Non-B) Teacher
 • บริการต่อวีซ่า non b รับ ต่อ visa กรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา – Non-Immigrant Visa B (รับต่อวีซ่า Non-B) Teacher
 • บริการรับขอวีซ่านักศึกษา – Non-Immigrant Visa ED (รับทำวีซ่า Non-ED)
 • บริการต่อวีซ่านักศึกษา – Non-Immigrant Visa ED (รับต่อวีซ่า Non-ED)
 • บริการรับขอวีซ่าบั้นปลาย – Non-Immigrant Visa OA Long stay (รับทำวีซ่า Non-OA)
 • บริการต่อวีซ่าบั้นปลาย – Non-Immigrant Visa OA Long stay (รับต่อวีซ่า Non-OA)
 • บริการรับขอวีซ่าอีลิท (รับทำ Thai Elite Visa)
 • บริการรับขอวีซ่ามูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล – Non-Immigrant Visa O (รับทำวีซ่า Non-O) Working for NGO in Thailand
 • บริการรับขอวีซ่าภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน –Non-Immigrant Visa IB (รับทำวีซ่า Non-IB)
 • บริการรับขอวีซ่าสำหรับบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (รับทำ Smart Visa)
 • บริการดำเนินการทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-Entry Permit)
  • Single Entry (ครั้งเดียวภายใน 1 ปี)
  • Multiple Entry (หลายครั้งภายใน 1 ปี)
 • บริการรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน – Report 90 days
 • บริการย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (Transfer stamp to new passport)
 • บริการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa changing)
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าทำงาน Non-B
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าทำงาน Non-O
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าทำงาน Non-B
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าทำงาน Non-O
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผผ.30 เป็นวีซ่า Non-B
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผผ.30 เป็นวีซ่า Non-O
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผผ.90 เป็นวีซ่า Non-B
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผผ.90 เป็นวีซ่า Non-O
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่าทำงาน Non-B
  • รับเปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่าทำงาน Non-O
 • รับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30)

บริษัทรับทำ Work Permit วีซ่าธุรกิจ รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ Lawyer V-Work

 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ในประเทศไทย)
 • รับ ต่อ work permit รับ ต่อ วีซ่า work permit
 • แจ้งเข้า-แจ้งออกจากงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มลักษณะงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มนายจ้าง
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มสถานที่ทำงาน
 • บริการรับทำ work permit ใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ กรณีอยู่ต่างประเทศและกรณีอยู่ในประเทศไทย
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (Apply for work permit valid not exceed 3 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for work permit valid 3-6 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for work permit valid 6-12 months)
 • บริการรับ ต่อ วีซ่า work permit (Apply for extension work permit)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน (Apply for changing job or adding job)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง (Apply for changing or adding employer)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน (Apply for changing or adding location)

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้แก่

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

หากอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างชาติผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ คนต่างชาติผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับจำนวน 2000 บาท

หรือหากถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Lawyer V-Work บริษัท รับต่อวีซ่า บริษัท บริการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน สำหรับชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทุกประเภท อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย