เกี่ยวกับกฎหมาย

งานด้านกฎหมาย

ลอว์เยอร์ วี-เวิร์ก ออฟฟิศ (Lawyer v-work Office) ยินดีให้บริการทางกฎหมาย ปรึกษากฎหมาย
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยรับว่าความในคดีทั่วไป เช่น ยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การ ต่อสู้คดี เป็นโจทก์
หรือจำเลย ในชั้นศาล การไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ เจรจาหนี้ เป็นต้น

คดีแพ่งทั่วไป

คดีครอบครัว

คดีมรดก

คดีล้มละลาย

คดีฟื้นฟูกิจการ

คดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ยาเสพติด

คดีแรงงาน
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีอาญาทุกข้อหา
ความผิด

คดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

หากมีปัญหาทางกฎหมาย

“สามารถพูดคุยและสอบถามกับเราได้ตลอดเวลา
ทีมงานของเรายินดีให้บริการกับท่าน”

บทความและข่าวสาร

ชวนรู้จัก ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 คืออะไร
Visa

ชวนรู้จัก ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 คืออะไร มีความสำคัญต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างไร

ชาวต่างชาติ และชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในราชอาณาจักรไทย นอกจากจะต้องมีวีซ่าทำงานประเภทต่าง ๆ (Non-B

Read More »
แนวทางการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครูอาจารย์
Visa

แนวทางการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension)

ชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นครูผู้สอนหรืออาจารย์ภายในราชอาณาจักรไทย และมีความประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติงานสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน สามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าทำงานสำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B

Read More »

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ลอว์เยอร์ วี – เวิร์ก ออฟฟิศ ( Lawyer v-work Office) ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์เรามีทีมงานที่จัดหาเอกสารให้ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ภาษี เป็นต้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดหาเอง เพื่อความสะดวกสบาย และความประทับใจของลูกค้า เรามีระบบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการก่อนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและสร้างความมั่นใจ เพื่อลดการเสียเวลาของลูกค้า

 • จันทร์ – ศุกร์ : 8:30 – 20:30 | เสาร์ 10:00 – 19:30


ผลงานของเรา

Lawyers Video

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทรับทำ Work Permit วีซ่าธุรกิจ รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ Lawyer V-Work

 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ในประเทศไทย)
 • รับ ต่อ work permit รับ ต่อ วีซ่า work permit
 • แจ้งเข้า-แจ้งออกจากงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มลักษณะงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มนายจ้าง
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มสถานที่ทำงาน
 • บริการรับทำ work permit ใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ กรณีอยู่ต่างประเทศและกรณีอยู่ในประเทศไทย
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (Apply for work permit valid not exceed 3 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for work permit valid 3-6 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for work permit valid 6-12 months)
 • บริการรับ ต่อ วีซ่า work permit (Apply for extension work permit)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน (Apply for changing job or adding job)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง (Apply for changing or adding employer)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน (Apply for changing or adding location)

วีซ่า Non-B (Non-Immigrate Visa B) คืออะไร

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B” หรือวีซ่า Non-B คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งวีซ่า Non-B แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และวีซ่า Non-B แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

วีซ่า Non-ED (Non-Immigrate Visa ED) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “ED” หรือวีซ่า Non-ED คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท ED ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การระหว่างประเทศ ฝึกงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ โดยวีซ่า Non-ED นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่า Non-O (Non-Immigrate Visa O) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “O” หรือวีซ่า Non-O คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท O ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ) โดยวีซ่า Non-O นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้แก่

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

หากอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างชาติผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ คนต่างชาติผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับจำนวน 2000 บาท

หรือหากถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Lawyer V-Work บริษัท รับต่อวีซ่า บริษัท บริการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน สำหรับชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทุกประเภท อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย