Work Permit

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) บริษัท Lawyer V-Work

บริษัทรับทำ Work Permit วีซ่าธุรกิจ
รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ Lawyer V-Work

Lawyer V-Work บริษัทรับทำ Work permit รับทำใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน บริษัทรับทำวีซ่า work permit ให้ ชาวต่างชาติ ยินดีให้คำปรึกษาและดูแลด้านการรับทำใบอนุญาตทำงาน รับทำ work permit  ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอ work permit สำหรับชาวต่างชาติ (Work permit for foreigners) แบบ One Stop Service บริการรับทำ work permit ให้ ชาวต่างชาติ ราคาประหยัด และบริการต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติด้วยระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน และการดำเนินงานตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า เรายินดีให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ รับให้คำปรึกษาในการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยโดยผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานและต่อ Work Permit ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย รับทำ work permit ราคาเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องขั้นตอนและเอกสาร ช่วยแก้ปัญหาทุกด้าน ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการรับทำ work permit ให้ ชาวต่างชาติ ดำเนินงานรวดเร็ว ตรงเวลา รับทำ work permit ให้ ชาวต่างชาติ ราคาพิเศษ อ่านเพิ่มเติม

Work Permit

เอกสารที่ใช้สำหรับทำ Work Permit

กรณีชาวต่างชาติทำงานครั้งแรก

รูปภาพขั้นตอนการส่งมอบเอกสารวีซ่า (Visa) และ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 1. แบบคำขอ ตท. 1
 2. รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)
 3. หนังสือรับรองการจ้างตามแบบที่กำหนด
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนัดไว้)
 5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน)
 6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 7. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
 8. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 9. เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

กรณีนายจ้างยื่นเรื่องแทนชาวต่างชาติ

รูปภาพการกรอกข้อมูลขอวีซ่า(Visa) และ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
 1. แบบคำขอ ตท. 3 พร้อมใบแนบ
 2. รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)
 3. หนังสือรับรองการจ้างตามแบบที่กำหนด
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนัดไว้)
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อคนต่างด้าว)
 6. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 7. แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน (ตท. 10)
 8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ
 9. เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

Work Permit

ขั้นตอนการรับทำ Work Permit

Work Permit

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับทำ Work Permit

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :@v-work +66 99 449 1982 lawyer.vwork@gmail.com

Work Permit

Work permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คืออะไร

Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเอกสารสำคัญของชาวต่างชาติเมื่อต้องเดินทางไปทำงานในประเทศอื่น ๆ เพื่อทำธุรกิจ กิจการ หรือการเป็นลูกจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนายจ้างในแต่ละประเทศเป็นผู้ดำเนินการขอให้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของประเทศนั้นให้สามารถรับลูกจ้างต่างชาติได้ เมื่อหมดอายุต้องต่อใหม่ทันที และหากลูกจ้างเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องดำเนินการขอใหม่ ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือลูกจ้างทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant B หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงานหรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

Work Permit

Lawyer V-Work ยังมีบริการในการรับทำ Work permit ให้กับแรงงานต่างด้าว MOU ด้วย

ที่ Lawyer V-Work ยังมีบริการในการทำเอกสารสำหรับขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) ให้กับแรงงานต่างด้าว MOU หรือแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ที่เป็นแรงงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศต้นทางทั้งสามประเทศ ซึ่งในการทำเอกสารนี้ นายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวแบบ MOU จะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้:

 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง/ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ในกรณีที่นายจ้างเป็นคนต่างด้าว)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 • หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ทำงาน
 • รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 • หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของรายละเอียดความต้องการสวัสดิการและลักษณะการทำงาน เช่น สัญญาก่อสร้างและหลักฐานคู่สัญญา, สัญญาทำความสะอาดและหลักฐานคู่สัญญา เป็นต้น
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแจ้งเกิด
 • พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม @v-work | +66 99 449 1982 | lawyer.vwork@gmail.com

ทำไมต้องใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และรับทำวีซ่า (Visa) กับ Lawyer V-Work

More Details of Work Permit Service

รายละเอียดเพิ่มเติมของบริการใบอนุญาตทำงาน

 1. คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต้องมีวีซ่า NON – IMMIGRANT (B) โดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ พิจารณาออกวีซ่า NON – IMMIGRANT (B) โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่านั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “บต.25”
 2. หากสถานทูตไทยในประเทศนั้นพิจารณาเอกสารการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของนายจ้าง/สถานประกอบการแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน ทำให้ต้องการหนังสือจากกระทรวงแรงงานต่อไปอีก จึงให้นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามแบบคำขอ “บต.32” เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานแล้ว ต้องจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คนต่างด้าวนำไปยื่นขอวีซ่า NON – IMMIGRANT (B) ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้น หลังจากนั้นคนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล

ทั้งนี้ กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “บต.25” โดยไม่ต้องดำเนินการขอวีซ่า NON – IMMIGRANT (B)

 • มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 1. งานกรรมกร
 2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม
 3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
 4. งานแกะสลักไม้
 5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
 6. งานขายของหน้าร้าน
 7. งานขายทอดตลาด
 8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว
 9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
 10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
 11. งานทอผ้าด้วยมือ
 12. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
 13. งานทำกระดาษสาด้วยมือ
 14. งานทำเครื่องเขิน
 15. งานทำเครื่องดนตรีไทย
 16. งานทำเครื่องถม
 17. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
 18. งานทำเครื่องลงหิน
 19. งานทำตุ๊กตาไทย
 20. งานทำที่นอนผ้าห่มนวม
 21. งานทำบาตร
 22. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
 23. งานทำพระพุทธรูป
 24. งานทำมีด
 25. งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า
 26. งานทำรองเท้า
 27. งานทำหมวก
 28. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 29. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
 30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ
 31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
 32. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
 33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
 34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
 35. งานเร่ขายสินค้า
 36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
 37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ
 38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
 39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

*หมายเหตุ ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ทำงานได้ 2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งานบ้าน

 1. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้านการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม
 2. โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ตัวอย่างเช่น คนต่างด้าว 1 คนต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน)
 3. ประโยชน์จากการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในตำแหน่งงานนั้น เช่น การนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนหรือใช้จ่ายในประเทศเป็นจำนวนมาก การจ้างงานคนไทยจำนวนมาก หรือการพัฒนาทักษะฝีมือคนไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน
 1. นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ออกใบอนุญาตทำงานให้ 1 คน และให้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนต่อขนาดการลงทุนทุก 2 หรือ 3 ล้านบาท เว้นแต่คนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขนาดของการลงทุนลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน หรือ
 2. การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการดังต่อไปนี้จำนวนของการออกใบอนุญาตทำงานเป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.1 ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาทขึ้นไปในปีที่ผ่านมา

2.2 ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนำชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไม่น้อยกว่าห้าพันคนในรอบปีที่ผ่านมา

2.3 สถานประกอบการมีการจ้างงานคนไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

2.4 เป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งคนไทยทำไม่ได้หรือใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเพื่อให้งานสำเร็จภายใต้โครงการที่มีระยะเวลาแน่นอน

2.5 สถานประกอบการชำระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

2.6 หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนหรือคนต่างด้าวตามที่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว

2.7 สถาบันการศึกษาของเอกชนซึ่งมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครู/ผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.8 มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม

2.9 กิจการบันเทิง มหรสพ ดนตรี ซึ่งมีลักษณะการจ้างงานเป็นครั้งคราวมีระยะเวลากำหนดไว้แน่นอน

2.10 อื่น ๆตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552

ใบอนุญาตทำงานออกให้เป็นเวลา 2 ปี และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 2 ปี

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจกำหนดระยะเวลาทำงานตามความจำเป็นของงานได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทำงาน หากประสงค์จะทำงานนั้นต่อไป ต้องไปขอต่ออายุวีซ่าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน แล้วจึงให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “บต.25” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุการอนุญาต ทั้งนี้ “ใบอนุญาตทำงานที่สิ้นอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้”

ชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทํางานแล้ว

1. การเปลี่ยนที่ตั้งของสํานักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม ซึ่งนอกเหนือจากการอนุญาตเดิม

2. การเพิ่มที่ตั้งของสํานักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม ซึ่งนอกเหนือจากการอนุญาตเดิม

หากมีความประสงค์ดังกล่าว ยื่นขออนุญาตตามแบบคำขอ “ตท.6”

การเปลี่ยนนายจ้าง/สถานประกอบการ คนต่างด้าวต้องไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อลงตรา VISA พ้นหน้าที่เดิมและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีก 7 วัน หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปขอ Non – Immigrant VISA ใหม่จากสถานทูตไทย แล้วจึงยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ ตามแบบคำขอ “บต.25” เพื่อทำงานกับนายจ้าง/ สถานประกอบการใหม่ก่อน VISA หมดอายุ

ชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตทำงานประสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลง

 • ชื่อ – นามสกุล / สัญชาติ
 • ลายมือชื่อ
 • การย้ายที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ
 • ชื่อสถานประกอบการ / รายละเอียดของสถานประกอบการตามประกาศของทางราชการ
 • การเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทธุรกิจ

ให้ยื่น “คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต”

กรณีใบอนุญาตทำงานเดิมชำรุดในส่วนสาระสำคัญ หรือ สูญหาย

ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการชำรุดหรือสูญหาย ยื่นตามแบบคำขอ “ตท.4”

กรณีคนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานลาออกจากงาน หรือนายจ้างให้ คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน และหากมีความประสงค์จะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ยื่นแจ้งตามแบบ “ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน” ภายหลังจากคนต่างด้าวออกจากงานแล้ว โดยไม่มีบทลงโทษหรือกำหนดระยะเวลาการแจ้ง

กรณีคนต่างด้าวที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 15 วัน ให้ยื่นแจ้งตามแบบคำขอ “บต.35 + บต.37”

ทั้งนี้ “งานที่เข้ามาทำนั้นต้องมีลักษณะเป็นงานอันจำเป็นและเร่งด่วนถึงขนาด ซึ่งถ้าไม่รีบทำงานดังกล่าวแล้วน่าจะเกิดความเสียหายขึ้น โดยไม่มีกำหนดการณ์ล่วงหน้า และมีระยะเวลาในการทำงานแล้วเสร็จได้ภายใน 15 วัน”

หมายเหตุ ไม่มีการต่ออายุให้อีก

สถานที่ติดต่อยื่นคำขอ ให้ดำเนินการ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • ในส่วนภูมิภาค/ต่างจังหวัด ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตามที่สถานประกอบการตั้งอยู่

(1) การยื่นคำขอฉบับละ 100 บาท

(2) ใบอนุญาต

(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือนฉบับละ 750 บาท

(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ 1,500 บาท

(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ 3,000 บาท

(3) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน

(ก) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานไม่เกินสามเดือน ครั้งละ 750 บาท

(ข) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ครั้งละ 1,500 บาท

(ค) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี  ครั้งละ 3,000 บาท

(4) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 500 บาท

(5) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ 1,000 บาท

(6) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ 3,000 บาท

(7) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ครั้งละ 1,000 บาท

(8) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ 150 บาท

 1. คนต่างด้าวต้องเก็บใบอนุญาตทำงานไว้กับตัวเองหรือที่ทำงานในระหว่างเวลาทำงาน
 2. ในกรณีที่แรงงานต่างชาติเปลี่ยนนายจ้าง ต้องแจ้งสำนักตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอให้อยู่ต่อในประเทศไทยกับนายจ้างคนใหม่หรือคนงานต่างชาติต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อยื่นขอวีซ่าชั่วคราวประเภทใหม่จากสถานทูตไทยในต่างประเทศ หลังจากเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (แบบฟอร์ม บต.25) ก่อนวันหมดอายุวีซ่า
 3. คนต่างด้าวต้องทำงานในงานที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตทำงาน หากผู้ถือต้องทำงานให้กับงานหรือสถานที่อื่นหรือสถานที่ทำงานผู้ถือต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนทำงาน ใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายจะถูกจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับหรือทั้งสองอย่าง
 4. ใบอนุญาตทำงานจะต้องขยายออกก่อนที่จะหมดอายุ ใบอนุญาตหมดอายุไม่สามารถขยายได้
 5. การเปลี่ยนชื่อนามสกุลสัญชาติและที่อยู่ของผู้สมัครหรือชื่อ บริษัท / องค์กรจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนทันที
 6. นายจ้างไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าจ้างให้ทำงานที่ลักษณะงานหรือสภาพงานนั้นแตกต่างจากรายละเอียดงานหรือเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตทำงาน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามสัญชาติ มีดังนี้

 1. ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย สัญชาติญี่ปุ่น , อเมริกา และแคนาดา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน
 2. สัญชาติเกาหลี , ไต้หวัน , ฮ่องกง , สิงค์โปร , มาเลเซีย เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาท / เดือน
 3. สัญชาติอินเดีย , กลุ่มตะวันออกกลาง, จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท / เดือน
 4. สัญชาติพม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา และทวีปแอฟริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท / เดือน
 5. ธุรกิจหนังสือพิมพ์ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน

ผลงานของเรา

รับคำปรึกษาฟรีจากเรา

ลอว์เยอร์ วี – เวิร์ก ออฟฟิศ ( Lawyer v-work Office) ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์เรามีทีมงานที่จัดหาเอกสารให้ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ภาษี เป็นต้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดหาเอง เพื่อความสะดวกสบาย และความประทับใจของลูกค้า เรามีระบบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการก่อนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและสร้างความมั่นใจ เพื่อลดการเสียเวลาของลูกค้า


We're ready to provide a legal services and the visa include applying for a work permit for foreigners.

บริการด้านวีซ่า ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ให้บริการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ให้คำปรึษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมาย

Let us help you! Call now :
 • จันทร์ – ศุกร์ : 8:30 – 20:30 | เสาร์ 10:00 – 19:30

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับทำ Work Permit

คุณสมบัติของคนต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

 1. คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Non-Immigrant) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยงหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit) ซึ่งจะอนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุ จึงต้องขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้องรัง
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างชาติภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต

 • เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานหรือไม่
 • กิจการนั้นส่งเสริมการนำรายได้เข้าประเทศหรือไม่ เช่น กิจการส่งออก หรือการ ท่องเที่ยว
 • มีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ และถ่ายทอดให้คนไทย
 • เป็นงานที่ชาวไทยยังทำไม่ได้หรือขาดแคลน
 • ไม่เป็นอาชีพที่ห้ามคนต่างชาติทำตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 จำนวน 39 อาชีพ
 • ปฏิบัติตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2537
 • ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้านการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม
 • ประโยชน์จากการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในตำแหน่งงานนั้น เช่น การนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนหรือใช้จ่ายในประเทศเป็นจำนวนมาก การจ้างงานคนไทยจำนวนมาก หรือการพัฒนาทักษะฝีมือคนไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน

บริษัทรับทำ Work Permit วีซ่าธุรกิจ รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ Lawyer V-Work

 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ในประเทศไทย)
 • รับ ต่อ work permit รับ ต่อ วีซ่า work permit
 • แจ้งเข้า-แจ้งออกจากงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มลักษณะงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มนายจ้าง
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มสถานที่ทำงาน
 • บริการรับทำ work permit ใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ กรณีอยู่ต่างประเทศและกรณีอยู่ในประเทศไทย
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (Apply for work permit valid not exceed 3 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for work permit valid 3-6 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for work permit valid 6-12 months)
 • บริการรับ ต่อ วีซ่า work permit (Apply for extension work permit)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน (Apply for changing job or adding job)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง (Apply for changing or adding employer)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน (Apply for changing or adding location)

วีซ่า Non-B (Non-Immigrate Visa B) คืออะไร

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B” หรือวีซ่า Non-B คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งวีซ่า Non-B แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และวีซ่า Non-B แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

วีซ่า Non-ED (Non-Immigrate Visa ED) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “ED” หรือวีซ่า Non-ED คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท ED ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การระหว่างประเทศ ฝึกงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ โดยวีซ่า Non-ED นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่า Non-O (Non-Immigrate Visa O) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “O” หรือวีซ่า Non-O คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท O ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ) โดยวีซ่า Non-O นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้แก่

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

หากอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างชาติผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ คนต่างชาติผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับจำนวน 2000 บาท

หรือหากถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Lawyer V-Work บริษัท รับต่อวีซ่า บริษัท บริการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน สำหรับชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทุกประเภท อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย