Visa Service & Work Permit

บริการรับต่อวีซ่า (Visa) และขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) บริษัท Lawyer V-Work

บริษัท Lawyer V-Work บริการรับต่อวีซ่า (Visa) และขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

Lawyer V-Work บริษัทรับต่อวีซ่า บริษัทรับทํา work permit รับทํา Visa work permit รับทำใบอนุญาต ทำงาน ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานภายในราชอาณาจักรประเทศไทย รับต่อวีซ่า รับทำwork permit ต่อวีซ่าชาวต่างชาติ รับต่อวีซ่าต่างด้าว รับต่อวีซ่าwork permit โดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการต่อวีซ่าของชาวต่างชาติ การทํา work permit ให้ชาวต่างชาติ ราคาเหมาะสม อำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุม ครบจบทุกขั้นตอน รวดเร็ว ถูกต้อง ให้คำปรึกษาต่างชาติต่อวีซ่า ขอ work permit ให้ชาวต่างชาติฟรี อ่านต่อ…

Visa Service

บริการด้านวีซ่า

Lawyer V-Work บริการรับทํา visa work permit ต่อวีซ่าคนต่างชาติ (รับต่อ visa) บริการให้คำปรึกษาด้านการต่อวีซ่าชาวต่างชาติที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทย ทั้งวีซ่าระยะสั้น วีซ่าระยะยาว วีซาเพื่อธุรกิจ วีซ่าครอบครัว ฯลฯ รวมถึงรับต่อวีซ่าต่างด้าว รับต่อวีซ่าต่างชาติ รับต่อวีซ่า non b ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสารสำหรับชาว ต่างชาติต่อวีซ่า ด้วยบริการรับทำวีซ่า บริการรับต่อวีซ่า ราคาเหมาะสม อ่านต่อ…

 • ขอวีซ่าทำงาน, ประกอบธุรกิจ
 • ขอวีซ่าอีลิท
 • ขอวีซ่าทำงานครู
 • ขอวีซ่านักเรียน
 • ขอวีซ่าสำหรับแต่งงาน
 • ขอวีซ่ามูลนิธิ
 • ขอวีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายหรือเกษียณอายุ
 • ขอวีซ่าติดตามครอบครัว (กรณีเข้ามาไม่พร้อมกัน)
 • ขอวีซ่าติดตามครอบครัว (กรณีเข้ามาพร้อมกัน)
 • ต่ออายุวีซ่า
 • เปลี่ยนประเภทวีซ่า
 • แจ้งที่พักอาศัย
 • แจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
 • แจ้งการเดินทางกลับเข้ามาในไทย

Work Permit Service

บริการใบอนุญาตทำงาน

บริการรับทำ Work Permit รับขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

Lawyer V-Work บริการรับทำ work permit ให้ชาวต่างชาติ ขอ work permit ให้ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน รับทํา work permit ให้ชาวต่างชาติ ขอ work permit ให้ชาวต่างชาติ รับต่อวีซ่า non b ช่วยแก้ปัญหาด้านเอกสาร ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสารด้วยบริการรับทำวีซ่า บริการรับทํา work permit ให้ชาวต่างชาติราคาเหมาะสม อ่านต่อ…

MOU Service

Lawyer V-Work ให้บริการรับทำเอกสารสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU

นอกเหนือจากการให้บริการรับต่อวีซ่า (Visa) และขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติที่กล่าวไปข้างต้น ที่ Lawyer V-Work ยังพร้อมให้บริการการทำเอกสารวีซ่า (VISA) ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU หรือแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ที่เป็นแรงงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศต้นทางทั้งสามประเทศ อ่านต่อ…

รูปภาพคนจับมือหลังจากดำเนินงานด้าน วีซ่า(Visa) และ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

ทำไมต้อง Lawyer V-Work

ผลงานของเรา

รับคำปรึกษาฟรีจากเรา

ลอว์เยอร์ วี – เวิร์ก ออฟฟิศ ( Lawyer v-work Office) ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์เรามีทีมงานที่จัดหาเอกสารให้ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ภาษี เป็นต้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดหาเอง เพื่อความสะดวกสบาย และความประทับใจของลูกค้า เรามีระบบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการก่อนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและสร้างความมั่นใจ เพื่อลดการเสียเวลาของลูกค้า


We're ready to provide a legal services and the visa include applying for a work permit for foreigners.

บริการด้านวีซ่า ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ให้บริการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ให้คำปรึษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมาย

Let us help you! Call now :
 • จันทร์ – ศุกร์ : 8:30 – 20:30 | เสาร์ 10:00 – 19:30

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า-ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

 • แบบคำขอ/แบบคำร้อง
 • รูปถ่ายจำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทาง อายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียม
 • เอกสารอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของวีซ่าประเภทนั้น ๆ

ขั้นตอนการทำวีซ่า-ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

เปลี่ยนการทำวีซ่าต่างชาติ การต่อ visa ต่างชาติ รับทำวีซ่า work permit ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยบริการต่อวีซ่า ทำvisa ต่อ visa ต่างชาติที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข พร้อมช่วยกรอกแบบฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร รวมถึงบริการต่อวีซ่าต่างชาติอย่างครบวงจร

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ (Work Permit)

 • แบบรับคำขอ/แบบคำร้อง
 • รูปถ่ายจำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถนำมา แสดงได้ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ (Work Permit)

กรณีชาวต่างชาติทำงานครั้งแรก ชาวต่างชาติต้องได้รับ วีซ่า Non-B เรียบร้อยแล้ว จากนั้นสามารถดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ตท.1 ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 วันทำการ จากนั้นชาวต่างชาติสามารถมารับใบอนุญาตทำงานได้ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย

หลักเกณฑ์ในการทำ Work Permit

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Non-Immigrant) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยงหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit) ซึ่งจะอนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้องรัง
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต

 • เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานหรือไม่
 • กิจการนั้นส่งเสริมการนำรายได้เข้าประเทศหรือไม่ เช่น กิจการส่งออก หรือการ ท่องเที่ยว
 • มีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ และถ่ายทอดให้คนไทย
 • เป็นงานที่ชาวไทยยังทำไม่ได้หรือขาดแคลน
 • ไม่เป็นอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 จำนวน 39 อาชีพ
 • ปฏิบัติตามระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2537

บริษัทรับทำ Work Permit วีซ่าธุรกิจ รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ Lawyer V-Work

 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ในประเทศไทย)
 • รับ ต่อ work permit รับ ต่อ วีซ่า work permit
 • แจ้งเข้า-แจ้งออกจากงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มลักษณะงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มนายจ้าง
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มสถานที่ทำงาน
 • บริการรับทำ work permit ใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ กรณีอยู่ต่างประเทศและกรณีอยู่ในประเทศไทย
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (Apply for work permit valid not exceed 3 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for work permit valid 3-6 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for work permit valid 6-12 months)
 • บริการรับ ต่อ วีซ่า work permit (Apply for extension work permit)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน (Apply for changing job or adding job)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง (Apply for changing or adding employer)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน (Apply for changing or adding location)

วีซ่า Non-B (Non-Immigrate Visa B) คืออะไร

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B” หรือวีซ่า Non-B คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งวีซ่า Non-B แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และวีซ่า Non-B แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

วีซ่า Non-ED (Non-Immigrate Visa ED) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “ED” หรือวีซ่า Non-ED คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท ED ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การระหว่างประเทศ ฝึกงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ โดยวีซ่า Non-ED นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่า Non-O (Non-Immigrate Visa O) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “O” หรือวีซ่า Non-O คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท O ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ) โดยวีซ่า Non-O นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้แก่

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

หากอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างชาติผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ คนต่างชาติผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับจำนวน 2000 บาท

หรือหากถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Lawyer V-Work บริษัท รับต่อวีซ่า บริษัท บริการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน สำหรับชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทุกประเภท อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย