ปัจจุบัน ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัย เพื่อใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตกันมากขึ้น และมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย วัฒนธรรมเก่าแก่ที่ดีงาม มีสภาพอากาศที่ดี อาหารอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามติดอันดับท็อปลิสต์ของโลก ประกอบกับอัตราค่าครองชีพที่ไม่สูง ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนที่มีโอกาสได้มาแวะเยือนนั้นติดใจและเลือกจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุที่ประเทศไทย

วีซ่าเกษียณอายุ หรือ Visa Non-Immigrant “O” (Retirement) คืออะไร?

วีซ่าเกษียณอายุ หรือวีซ่าเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย คือวีซ่าที่ออกมาเพื่อชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีความประสงค์ที่จะเข้ามาพำนักอาศัยในราชอาณาจักรไทย จำเป็นต้องมีการแสดงหลักฐานทางการเงินประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีหลักเกณฑ์ในการขอวีซ่าเกษียณอายุ (Visa Non-Immigrant “O”) (Non-OA) และ (Non-OX) ดังนี้

 1. ชาวต่างชาติต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 2. ชาวต่างชาติต้องถือวีซ่าเกษียณอายุ (Visa Non-O) ที่มีอายุ 90 วัน และพำนักอาศัยภายในราชอาณาจักรไทยมาแล้ว 60 วัน)
 3. มีหลักฐานแสดงการเงินจากธนาคารในประเทศไทย อาทิ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
 4. ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ในการยื่นคำร้องขอ Visa Non-O และ Visa Non-OA จะต้องมีรายได้หรือเงินเกษียณอายุ อย่างน้อยเดือนละ 65,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือเงินฝากเงินบำนาญรวมกันไม่น้อยกว่าปีละ 800,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 5. ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ในการยื่นคำร้องขอ Visa Non-OX ต้องการพำนักอาศัยในประเทศไทยยาวเป็นเวลา 5 ปี จะต้องมีรายได้หรือเงินเกษียณอายุ อย่างน้อยเดือนละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือเงินฝากเงินบำนาญรวมกันไม่น้อยกว่าปีละ 3,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 6. ชาวต่างชาติต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
 7. ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเกษียณอายุจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานทุกประเภทภายในราชอาณาจักรไทย

เอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าเกษียณอายุ หรือ หรือ Visa Non-Immigrant “O” (Retirement)

 1. แบบ ตม. 86 สำหรับชาวต่างชาติที่มี Tourist Visa หรือ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือแบบ ตม. 87 สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีวีซ่า แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ประเภท ผ.30 , ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
 2. รูปถ่ายชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขนาด 4×6 เซนติเมตร หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 3. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหน้าวีซ่า และตราประทับขาเข้า
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเกษียณอายุ 2,000 บาท
 6. หลักฐานแสดงการเงินจากธนาคารในประเทศไทย โดยหลักฐานทั้งหมดจะต้องระบุชื่อผู้ยื่นคำร้องขอแต่เพียงผู้เดียว พร้อมลงวันที่และปรับสมุดให้เป็นวันเดียวกับที่ยื่นคำขอ อาทิ หลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าในประเทศไทย สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากที่รับรองยอดเงินฝากธนาคารในประเทศไทย (ต้องเป็นภาษาไทย เรียนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) สำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ทุกหน้า มีเงินไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือ 3,000,000 บาท สำหรับ Visa Non-OX เป็นต้น
 7. หากไม่มีเอกสารในข้อ 6 สามารถยื่นหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของคนต่างชาติประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อแสดงว่าชาวต่างชาติมีเงินบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท สำหรับ Visa Non-O และ Visa Non-OA ส่วนผู้ที่ยื่นคำร้องขอ Visa Non-OX ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 100,000 บาท
 8. หลักฐานเงินฝากตามข้อ 6 และหลักฐานเงินได้ตามข้อ 7 จำนวน 1 ใบ ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท สำหรับ Visa Non-O และ Visa Non-OA ส่วนผู้ที่ยื่นคำร้องขอ Visa Non-OX ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 3,000,000 บาท
 9. สัญญาเช่าบ้าน สัญญาซื้อขายคอนโดและทะเบียนบ้าน แผนที่บ้านพัก และใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ระยะเวลาสามเดือนย้อนหลัง

วีซ่าเกษียณอายุ หรือ Visa Non-Immigrant “O” (Retirement) มีกี่ประเภท?

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และต้องพำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทั้งระยะเวลาในการพำนักอาศัย ระยะเวลาขยายวีซ่า รวมถึงหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างบน

 1. Visa Non-Immigrant “O” : วีซ่าเกษียณะอายุสำหรับชาวต่างชาติโดยได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เป็นระยะเวลา 90 วัน และสามารถขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 1 ปี
 2. Visa Non-Immigrant “O-A” : วีซ่าเกษียณอายุสำหรับชาวต่างชาติโดยได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 1 ปี
 3. Visa Non-Immigrant “O-X” : วีซ่าเกษียณอายุสำหรับชาวต่างชาติโดยได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 5 ปี

ข้อควรปฏิบัติหลังได้รับวีซ่าเกษียณอายุ

 1. หากต้องการยื่นต่อวีซ่าเกษียณอายุ สามารถยื่นคำร้องขอล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้อย่างน้อย 21 วัน
 2. ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปีขึ้นไป ต้องไปรายงานตัวทุก ๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่อยู่อาศัยปัจจุบัน โดยสามารถยื่นรายงานตัวล่วงหน้าได้ 14 วัน หรือล่าช้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่กำหนดให้รายงานตัว
 3. กรณีที่ยื่นรายงานตัวล่าช้าเกิน 90 วัน จะต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ 2,000 บาท หรือหากชาวต่างชาติถูกจับกุมตัวไม่ว่าในกรณีใดก็แล้วแต่ ต้องเสียค่าปรับ 4,000 บาท
 4. กรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับเข้ามาภายในประเทศไทย ให้เริ่มนับ 1 ใหม่จากวันแรกที่เข้าประเทศ เป็นเวลา 90 วัน
 5. ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single Entry) หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศและอยากกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วยวีซ่าเกษียณอายุเช่นเดิม ให้ยื่นคำร้องขอ Re-Entry ก่อนออกนอกประเทศไทยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด หรือยื่นที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ

บริษัท Lawyer V-Work ให้บริการรับทำวีซ่า (รับทำ VISA) และรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติทุกประเทศ

บริษัท Lawyer V-Work เราเป็นบริษัทรับทำ VISA สำหรับชาวต่างชาติ และรับทำ Work Permit รับทำใบอนุญาตทำงาน รับทำวีซ่าให้กับชาวต่างชาติแบบครบวงจร ดำเนินการด้วยทีมนักกฎหมายมืออาชีพที่มีประสบการณ์มานานกว่า 12 ปี โดยทางบริษัทนั้นได้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วหลากหลายประเทศ ไม่ว่าท่านจะร้องขอวีซ่าเกษียณอายุ หรือวีซ่าทำงานประเภทใดก็ตาม ทางเราก็สามารถอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนได้อย่างเต็มที่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @v-work