ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ไม่ใช่เอกสารที่มีไว้ประกอบสวย ๆ เท่านั้น แต่มีความสำคัญมากสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานภายในราชอาณาจักรไทย เพราะใบอนุญาตทำงานเปรียบเสมือนใบแสดงตนว่าชาวต่างชาติผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย มีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐตรวจสอบและรับรองแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชาวต่างชาติจะเคยถือใบอนุญาตทำงานแล้ว แต่หากตรวจพบว่าทำใบอนุญาตทำงานสูญหายหรือชำรุด จำต้องรีบดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กรมการจัดหางานกำหนดไว้ทันที ภายใน 15 วัน หลังจากที่ทราบ มิเช่นนั้นจะมีโทษทางกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินการก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ไม่ต้องกังวลไป ทางบริษัท Lawyer V-Work เราได้เตรียมรายละเอียดแน่น ๆ ไว้ให้คุณแล้ว

เอกสารสำหรับยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานตามกรณีที่ต้องจัดเตรียมให้พร้อม

 1. กรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย
  • ชาวต่างชาติต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลแบบคำขอ ตท.4 ให้ครบถ้วน
  • หลักฐานการรับแจ้งความใบอนุญาตทำงานสูญหายจากสถานีตำรวจ
  • รูปถ่ายชาวต่างชาติที่ทำใบอนุญาตทำงานสูญหาย ขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งต้องเป็นรูปภาพถ่ายใหม่อัปเดตไม่เกิน 6 เดือน
  • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญระบุถิ่นที่อยู่อาศัย และใบประจำตัวคนต่างชาติ พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน 1 ฉบับ (หากมี)
  • หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างชาติ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนา
  • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ชาวต่างชาติ/ลูกจ้างไม่ได้ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง)
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบคำขอ 100 บาท และใบแทนใบอนุญาตทำงาน 150 บาท
 2. กรณีใบอนุญาตทำงานเสียหายชำรุด
  • ชาวต่างชาติต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลแบบคำขอ ตท.4 ให้ครบถ้วนเหมือนในกรณีใบอนุญาตทำงานสูญหายเลย
  • ใบอนุญาตทำงานตัวจริงของชาวต่างชาติที่ชำรุด พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายชาวต่างชาติเจ้าของใบอนุญาตทำงานที่ชำรุด ขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งต้องเป็นรูปภาพถ่ายใหม่อัปเดตไม่เกิน 6 เดือน
  • หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างชาติ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนา
  • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ชาวต่างชาติ/ลูกจ้างไม่ได้ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง)
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบคำขอ 100 บาท และใบแทนใบอนุญาตทำงาน 150 บาท

หมายเหตุ: หากสังเกตจะเห็นว่าทั้งในกรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย และใบอนุญาตทำงานเสียหายชำรุด ทั้งสองต่างใช้เอกสารที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมด นายจ้างหรือชาวต่างชาติเจ้าของใบอนุญาตทำงานควรจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อที่การดำเนินขอใบแทนใบอนุญาตทำงานจะได้ราบรื่นรวดเร็วที่สุด ซึ่งการทำเรื่องขอใบแทนใบอนุญาตทำงาน นายจ้างสามารถดำเนินการแทนลูกจ้างชาวต่างชาติได้ หรือลูกจ้างชาวต่างชาติจะดำเนินการด้วยตนเองก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณ

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อทำใบอนุญาตทำงานสูญหายหรือชำรุด

 1. ขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการก่อนการจัดเตรียมเอกสารสำหรับขอใบแทนใบอนุญาตทำงานก็ได้ โดยลูกจ้างชาวต่างชาติจะต้องเข้าแจ้งความใบอนุญาตทำงานสูญหายที่สถานีตำรวจท้องที่ใกล้ ๆ โดยจำเป็นต้องระบุหมายเลขใบอนุญาตทำงานที่สูญหายในใบแจ้งความด้วย
 2. หลังแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่แล้ว จะได้รับเอกสารหลักฐานการรับแจ้งความใบอนุญาตทำงานสูญหายมาจากตำรวจ และให้จัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ให้พร้อมตามกรณีในข้อมูลที่ระบุไว้ข้างบน
 3. พร้อมแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานในเขตพื้นที่สถานประกอบการ/ทำงานของตนเอง
 4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดคำขอและเอกสารทั้งหมดสำหรับขอใบแทนใบอนุญาตว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากมีใบแจ้งความร้องทุกข์และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยดี ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการออกใบแทนใบอนุญาตทำงานให้

ถ้าคนต่างชาติไม่ได้ทำใบอนุญาตทำงานสูญหายหรือชำรุด แต่มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องทำอย่างไร?

ตามที่กฎหมายระบุไว้ ในกรณีที่ชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล สัญชาติ เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือชื่อสถานที่ทำงาน ชาวต่างชาติจำต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลรายการในใบอนุญาตใหม่โดยไม่ชักช้าที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ประกอบไปด้วย กรอกใบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตให้ครบถ้วน ใบอนุญาตทำงานฉบับเดิม พร้อมสำเนา สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างชาติ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ข้อควรระมัดระวังและพึ่งปฏิบัติสำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย

 • ชาวต่างชาติที่ทำงานภายในราชอาณาจักรไทยต้องพกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ติดตัวไว้เสมอ เผื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท)
 • ชาวต่างชาติต้องทำงานตามที่ได้รับอนุญาตทำงานเท่านั้น หากทำงานอื่น หรือเปลี่ยนสถานที่ในการทำงานจำต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ก่อนใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หมดอายุ และยังต้องการทำงานต่อ สามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานเสียก่อน จึงจะสามารถทำงานเดิมต่อได้ (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท)
 • หากใบอนุญาตทำงานชำรุดหรือสูญหาย ต้องดำเนินเรื่องขอใบแทนใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท)
 • ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากชาวต่างชาติได้รับการขยายเวลาการทำงาน ต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท)
 • ชาวต่างชาติที่ทำงานในราชอาณาจักรไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงานมีความผิดทางกฎหมาย (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ไปจนถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

Lawyer V-Work บริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) จบทุกปัญหาด้านการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

บริษัท Lawyer V-Work บริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit รับทำวีซ่าทำงานแบบครบวงจร รับทั้งทำใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติมือใหม่ ต่ออายุใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่หมดอายุ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการขอใบแทนใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติในกรณีต่าง ๆ แบบ One Stop Service ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ สามารถตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าได้ตลอด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @v-work