วีซ่าทำงานเปรียบเสมือนตั๋วหรือใบเบิกทางชิ้นสำคัญที่ช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าทำงานในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับสวัสดิการแรงงานต่าง ๆ ตรงตามที่กฎหมาย และ MOU กำหนด โดยวีซ่าทำงานจัดแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการทำงานของแต่ละอาชีพแต่ละตัวบุคคล ดังนี้

 • วีซ่าทำงานชั่วคราว Non-Immigrant Visa ที่เหมาะสำหรับชาวต่างชาติและชาวต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย มีแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้แก่
  • วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ประเภท “B” (วีซ่าธุรกิจ) สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำงาน ประชุม หรือประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีทั้งแบบระยะสั้น 3 เดือน สำหรับเข้าประเทศจำนวน 1 ครั้ง และใช้พำนักอยู่ในประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ไปจนถึงระยะยาว 1 ปี ที่สามารถเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง และใช้พำนักอยู่ในประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยการขอวีซ่าทำงานประเภทนี้ ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานเสียก่อน จึงจะดำเนินการขอวีซ่าทำงาน Non-B ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานประเภทนี้ได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
  • วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ประเภท “B” (สำหรับครู) คือวีซ่าทำงานชั่วคราวที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประกอบอาชีพในตำแหน่งครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนระดับต่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในการร้องขอวีซ่าประเภทนี้ด้วย
  • วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ประเภท “IB” ที่ต้องการทำงานกับบริษัทที่ขึ้นกับ BOI วีซ่าทำงานชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานกับบริษัทที่ขึ้นกับ BOI โดยชาวต่างชาติที่ตรงกับเงื่อนไขการขอวีซ่าทำงานชั่วคราวประเภทนี้ คือจะต้องเป็นชาวต่างชาติทำงานในโครงการลงทุนที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น
  • วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ประเภท “B-A” (Business Approval Visa) วีซ่าธุรกิจที่ได้รับการยืนยันสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยและต้องการลงทุน ทำธุรกิจ หรือเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทในราชอาณาจักรไทย
  • วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ประเภท “EX” วีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
  • วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ประเภท “F” วีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจเกี่ยวข้องกับราชการไทย ทั้งการฝึกอบรม ประชุม และดูงาน ซึ่งการร้องขอวีซ่านี้ต้องมีหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์กรระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในการร้องขอด้วย
  • วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ประเภท “M” วีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนภายในราชอาณาจักรไทย
  • วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ประเภท “O” คือวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่แต่งงานหรือติดตามสามีภรรยาชาวไทยเข้ามาพำนักภายในราชอาณาจักรไทย โดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นคู่สามีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งวีซ่า Non-O นั้นชาวต่างชาติสามารถพำนักในประเทศได้เป็นเวลา 1 ปี และต้องต่อวีซ่าใหม่ทุก ๆ ปี รวมถึงในทุก ๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากมีการเดินทางออกนอกประเทศจำเป็นต้อง Re-Entry ทุกครั้ง หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติทันที วีซ่า Non-O นับเป็นวีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติเช่นกัน เพียงแต่ต้องมีการยื่นขอ Work Permit ด้วย ไม่มีก็จะไม่สามารถทำงานภายในราชอาณาจักรไทยได้
 • วีซ่าทำงานประเภทพิเศษ SMART Visa
  วีซ่าทำงานประเภทพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมาย ออกและรับรองคุณสมบัติโดยหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และกลุ่มนักลงทุนที่มีความต้องการเข้ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในราชอาณาจักรไทย ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
 • วีซ่าทำงานราชการ Official Visa

วีซ่าทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการเข้าราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ โดยวีซ่าทำงานราชการจะมีระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง โดยผู้ร้องขอวีซ่าทำงานประเภทนี้จะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) เท่านั้น รวมถึงต้องแสดงหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หน่วยงานราชการของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงานของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือจากหน่วยงานราชการของไทย ที่มีการระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางไว้อย่างชัดเจน

 • วีซ่าทำงานการทูต Diplomatic Visa

วีซ่าทำงานชั่วคราวสำหรับนักการทูตที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุลในราชอาณาจักรไทย โดยผู้ร้องขอวีซ่าทำงานการทูตจะต้องถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) เท่านั้น และต้องแสดงหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือจากหน่วยงานสหประชาชาติของประเทศผู้ขอ ที่มีการระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางไว้อย่างชัดเจน

 • วีซ่าอัธยาศัยไมตรี Courtesy Visa

วีซ่าทำงานที่จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ รวมถึงชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาในราชอาณาจักรไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ โดยวีซ่าทำงานเฉพาะประเภทนี้มีอายุ 3 เดือน หรือ 6 เดือน สามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง และมีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการรับทำวีซ่า รับทำ Work Permit รับทำใบอนุญาตทำงานมืออาชีพ เลือกใช้บริการบริษัท Lawyer V-Work

Lawyer V-Work บริษัทรับทำวีซ่า รับทำ Work Permit รับทำใบอนุญาตทำงาน และบริการดูแลด้านวีซ่าทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเราให้บริการครอบคลุมทั้งการร้องขอวีซ่าทำงาน ต่ออายุ ให้คำปรึกษาด้วยหลักการอย่างมืออาชีพ มีความสุภาพเรียบร้อย ให้คำปรึกษารวดเร็วฉับไว รายละเอียดครบถ้วน บริการช่วยตรวจสอบเอกสารการร้องขอหรือต่ออายุวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาชาวต่างชาติสำหรับเข้าทำงานในประเทศไทยมากที่สุด สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน รับประกันด้วยประสบการณ์ด้านติดต่อประสานงานและการบริการวีซ่ามากว่า 12 ปี