ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คือเอกสารที่ใช้ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย เพื่อประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการ หรือเป็นลูกจ้าง โดยชาวต่างชาติทุกอาชีพทุกคนจำเป็นต้องยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย เป็นประเภทการลงตราแบบ Non-Immigrant Visa “B” หรือวีซ่าทำงานประเภทธุรกิจเสียก่อน จากนั้นจึงจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อเข้าทำงานภายในราชอาณาจักรไทยถูกต้องตามกฎหมายได้

แนวทางการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติ/คนต่างด้าว

นายจ้างหรือแรงงานต่างชาติดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานด้วยตนเอง

วิธีขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เหมาะสำหรับบริษัทหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติไม่กี่คนเท่านั้น วิธีนี้นายจ้างหรือแรงงานต่างชาติจะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบ และดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเองโดยตรงทั้งหมด ข้อดีคือจะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็ต้องแลกมากับข้อเสีย คือเสียเวลา มีความยุ่งยากลำบาก และอาจเกิดความล่าช้าได้ง่าย

ใช้บริการบริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit)

วิธีขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เหมาะสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติจำนวนมาก เนื่องจากการจัดเตรียมเอกสารและการดำเนินการขอใบอนุญาตให้กับชาวต่างชาติหลายคนในแต่ละครั้งนั้นมีความยุ่งยาก หากขาดความชำนาญก็อาจทำให้จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง จนก่อให้เกิดความล่าช้า และขอใบอนุญาตทำงานไม่ได้ผ่านได้ง่าย การใช้บริการบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ดีมาก

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรไทย หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ไม่ใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน และมีความประสงค์ขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรก หรือใบอนุญาตทำงานเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
 2. คนต่างด้าวมีความรู้ความสามารถในการทำงานตรงตามที่ขออนุญาต
 3. คนต่างด้าวไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. คนต่างด้าวไม่ได้ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 และโรคติดยาเสพติดให้โทษ
 5. คนต่างด้าวไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน

 1. คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (แบบ ตท.1) จำนวน 1 ชุด
 2. รูปถ่ายคนต่างชาติ (ผู้ที่ขอใบอนุญาตทำงาน) ขนาด 3×4 เซนติเมตร โดยต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หน้าตรง ไม่ใช่รูปตัดต่อจากคอมพิวเตอร์/รูปโพลารอยด์) และต้องเป็นรูปถ่ายที่ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว
 5. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการทำงานจากผู้ที่เคยเป็นนายจ้าง
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองจากสมาคมวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้รับรองว่าชาวต่างชาติบุคคลนั้นไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอใบอนุญาตทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
 8. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจคนไทย จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะชาวต่างชาติที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่จากบริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit ยื่นเอกสารให้แทน)
 9. หนังสือรับรองการจ้างงานจากสถานประกอบการ จำนวน 1 ฉบับ
 10. (กรณีที่นายจ้างเป็นคนไทย) สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างที่เป็นคนไทย หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (สำหรับนิติบุคคล) และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ และสำเนาบัตรข้าราชการ (หากเป็นส่วนข้าราชการ) จำนวน 1 ฉบับ
 11. (กรณีที่นายจ้างเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ของนายจ้างต่างชาติ หรือหากนายจ้างต่างชาติไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จำเป็นต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองมอบอำนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จำนวน 1 ชุด
 12. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติในทุกกรณีจะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องเสีย โดยจะมีค่าคำขอละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานขึ้นอยู่กับประเภทและอายุของใบอนุญาตทำงาน ได้แก่ ใบอนุญาตทำงานอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท ใบอนุญาตทำงานอายุเกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1,500 บาท ใบอนุญาตทำงานอายุเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ 3,000 บาท และใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 1 ปี จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตามอัตราของใบอนุญาต 3 ประเภทข้างต้น

ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประเภทของ Passport และสถานที่ในการขอวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน

 1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน พร้อมเอกสารที่จัดเตรียมไว้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน
 2. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับบริการ (คนต่างชาติ) และสรุปความเห็นต่อนายทะเบียน
 3. นายทะเบียนพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย และลงนามบนใบอนุญาตทำงาน
 4. ผู้รับบริการ (คนต่างชาติ) ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตทำงาน (ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา) รวมถึงคนต่างชาติท่านนั้นต้องลงลายมือบนใบอนุญาตทำงานต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อการยืนยันความถูกต้องด้วย

เลือกใช้บริการ Lawyer V-Work บริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) จบทุกปัญหาด้านการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

บริษัท Lawyer V-Work บริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit รับทำวีซ่าทำงานแบบครบวงจร รับทั้งทำใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติมือใหม่ และต่ออายุใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่หมดอายุ ตลอดจนบริการด้านกฎหมายแบบ One Stop Service จบครบในที่เดียว ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยทีมกฎหมายมากประสบการณ์ มั่นใจได้เลยว่าการขอใบอนุญาตทำงานของคุณจะสำเร็จลุล่วงและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ อีกทั้งทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าให้ตลอด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @v-work