ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เข้ามาทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือเป็นลูกจ้างในสาขาอาชีพต่าง ๆ ภายในราชอาณาจักรไทย มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสุขภาพทุกคน เนื่องจากการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) นั้นจำเป็นต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติรับรองสุขภาพ โดยมีข้อกำหนดว่าต้องออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากทางแพทยสภาเท่านั้น จะเป็นแพทย์ที่ประจำอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลไหนก็ได้ ขอแค่ต้องมีใบอนุญาตตรงตามข้อกำหนดก็เป็นอันใช้ได้

ใบรับรองแพทย์ที่ใช้สำหรับประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร?

ใบรับรองแพทย์ คือเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริงตามรายการที่กำหนด เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์สำหรับยื่นสมัครงาน ใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่ ใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ และใบรับรองแพทย์สำหรับยื่นประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เป็นต้น ดังนั้นใบรับรองแพทย์สำหรับขอใบอนุญาตทำงาน จึงหมายถึงเอกสารรับรองว่าชาวต่างชาติที่เข้ารับการตรวจมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคร้าย 6 โรค ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน

*หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อขอใบอนุญาตทำงานจะมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันเข้ารับการตรวจ หมายความว่า ชาวต่างชาติควรต้องรีบดำเนินการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) เพราะมีระยะเวลากำหนด อีกทั้งใบรับรองแพทย์นี้ไม่เพียงแต่สามารถใช้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าทำงานได้เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ยื่นประกอบการขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และนำเข้าแรงงานต่างด้าวสำหรับนายจ้างได้เหมือนกัน

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มีดังนี้

  • แพทย์ทำการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากทางแพทยสภา
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการตรวจสุขภาพครอบคลุม 6 โรคสำคัญ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการตรวจมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานได้หรือไม่ โดยมีรายการตรวจ ได้แก่ การตรวจโรคเรื้อน ตรวจวัณโรคระยะอันตราย ตรวจโรคยาเสพติดให้โทษ ตรวจโรคพิษสุราเรื้อรัง ตรวจโรคเท้าช้าง และตรวจกามโรคในระยะที่ 3
  • ในกรณีที่ชาวต่างชาติที่มาตรวจสุขภาพสำหรับทำใบอนุญาตทำงานจัดอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะมีรายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจเลือดซิฟิลิส
  • นอกจากการตรวจสุขภาพ 6 โรคแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการทำใบอนุญาตทำงานต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อนด้วย

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับเข้ารับการตรวจสุขภาพ ดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง กรณีเป็นบริษัทให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท สำเนาหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย สำเนาหน้าวีซ่า (หากมี) สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาบัตรชมพู (หากมี)
  • ชาวต่างชาติควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ (ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร)
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • แนะนำให้สวมเสื้อแขนสั้นที่สะดวกต่อการเจาะเลือดบริเวณข้อพับแขนหรือวัดความดัน
  • หากชาวต่างชาติท่านใดมีผลตรวจสุขภาพเดิม และผลเอกซเรย์ทรวงอกเดิมให้นำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำไปประกอบการวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น
  • หากชาวต่างชาติสุภาพสตรีกำลังตั้งครรภ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจสุขภาพ เพราะโปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุมการเอกซเรย์ด้วย (คนตั้งครรภ์ไม่สามารถเข้ารับการเอกซเรย์ได้)

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำใบอนุญาตทำงานภายในราชอาณาจักร สำหรับนายจ้างหรือลูกจ้างท่านใดที่มีข้อสงสัย และต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม บริษัท Lawyer V-Work ยินดีให้บริการ เราเป็นบริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit รับทำวีซ่าทำงานแบบครบวงจร มีทีมนักกฎหมายคอยดูแช่วยเหลือและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ สามารถตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าได้ตลอด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @v-work