สิ่งสำคัญในการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในบริษัทหรือในสถานประกอบการในไทย นายจ้างไม่เพียงแต่ต้องใส่ใจถึงกระบวนการช่วงดำเนินการนำชาวต่างชาติเข้ามา กระบวนการขอวีซ่าทำงาน การขอใบอนุญาตทำงานเท่านั้น แต่ต้องทราบถึงในกรณีที่ลูกจ้างชาวต่างชาติลาออกจากงานในอนาคตด้วย เพราะแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะทำงานในสถานประกอบการเดิม ๆ ไปเป็นเวลานาน โดยเฉพาะลูกจ้างชาวต่างชาติด้วยแล้วแทบจะมีระยะเวลาทำงานปีต่อปีเสียด้วยซ้ำ หากไม่ทราบรายละเอียดในจุดนี้อาจเกิดความยุ่งยากวุ่นวาย และนายจ้างอาจต้องรับโทษทางกฎหมายได้เช่นกัน

โดยเมื่อลูกจ้างชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานในราชอาณาจักรไทยอยู่ หมดสัญญาหรือลาออกจากงาน ขั้นตอนสำคัญที่นายจ้างหรือลูกจ้างชาวต่างชาติต้องดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และการแจ้งพ้นหน้าที่ทำงาน (หรือการแจ้งยกเลิกวีซ่าทำงานนั่นเอง)

การแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ของชาวต่างชาติ

การแจ้งการจ้างคนต่างชาติและคนต่างด้าวออกจากงาน (แจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงาน) สามารถดำเนินการได้ที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานในเขตพื้นที่ทำงาน และรวมถึงช่องทางใหม่ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของกรมการจัดหางาน โดยสามารถดำเนินการได้ออกเป็น 2 กรณี

 1. นายจ้างดำเนินการยกเลิกอนุญาตทำงานด้วยตนเอง

นายจ้างต้องแจ้งดำเนินการยกเลิกอนุญาตทำงานให้ลูกจ้างชาวต่างชาติภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างไม่มาทำงาน หากดำเนินการแจ้งล่าช้ามีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท ส่วนเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการทุกฉบับต้องลงนามผูกพัน ลายมือชื่อ และตราประทับบริษัท (ถ้ามี) ประกอบไปด้วย

 • ใบแจ้งยกเลิกอนุญาตทำงาน โดยนายจ้างต้องเป็นผู้ลงนาม จำนวน 2 ฉบับ พร้อมสำเนา
 • ใบอนุญาตทำงานตัวจริงของลูกจ้างชาวต่างชาติ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานประกอบการ ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคลบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ เป็นต้น
 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง (คนไทย) หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชาวต่างชาติ
 • หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ ในกรณีที่ไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
 1. ลูกจ้างชาวต่างชาติดำเนินการยกเลิกอนุญาตทำงานด้วยตนเอง

เอกสารการแจ้งขอยกเลิกอนุญาตทำงานในกรณีที่ลูกจ้างชาวต่างชาติดำเนินการเองจะมีความใกล้เคียงกับนายจ้างดำเนินการให้ แต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมด โดยเอกสารต้องลงลายมือชื่อลูกจ้างชาวต่างชาติ หรือผู้รับมอบอำนาจให้ครบทุกฉบับ ดังนี้

 • ใบแจ้งขอยกเลิกอนุญาตทำงาน โดยลูกจ้างชาวต่างชาติต้องเป็นผู้ลงนาม จำนวน 2 ฉบับ พร้อมสำเนา
 • หนังสือสิ้นสุดการว่าจ้างงานจากบริษัทหรือสถานประกอบการ 2 ฉบับ
 • ใบอนุญาตทำงานตัวจริงของลูกจ้างชาวต่างชาติ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจจากลูกจ้างต่างชาติ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ลูกจ้างชาวต่างชาติ) ในกรณีที่ไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

อัปเดตช่องทางการแจ้งยกเลิกอนุญาตทำงานใหม่

ปัจจุบัน ทางกรมการจัดหางานได้มีการเปิดช่องทางการแจ้งยกเลิกอนุญาตทำงานใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งการจ้างคนต่างชาติและคนต่างด้าวออกจากงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างชาวไทยทุกคน โดยสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ชื่อ E-Inform ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google Play Store และ App Store

การแจ้งพ้นหน้าที่ทำงาน (ยกเลิกวีซ่าทำงาน หรือ Non-B Visa)

หลังจากแจ้งยกเลิกอนุญาตทำงานแล้ว ลูกจ้างต่างชาติต้องไปดำเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ทำงาน หรือให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ยกเลิกวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) ด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารประกอบการแจ้งยกเลิกวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติ

 • จดหมายถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำหรับแจ้งคนต่างชาติพ้นหน้าที่ โดยระบุวันที่ออกจากงานให้ชัดเจน พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจ ลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือสำเนาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือเดินทางของลูกจ้างต่างชาติ (ผู้พ้นหน้าที่) เพราะเจ้าหน้าที่ต้องประทับตราพ้นหน้าที่ในเล่มหนังสือเดินทางด้วย
 • ใบอนุญาตทำงานฉบับจริงของลูกจ้างต่างชาติ

ข้อควรรู้เพิ่มเติมสำหรับการยกเลิกอนุญาตทำงาน

 • กรณีที่ลูกจ้างต่างชาติไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอีกต่อไป (เดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ว) นายจ้างชาวไทยต้องดำเนินการแจ้งพ้นหน้าที่ทำงานแทนลูกจ้าง
 • การแจ้งพ้นหน้าที่ทำงานสามารถดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดทำงานได้ 21 วัน ซึ่งต้องระบุวันที่ออกจากงานให้ชัดเจนในจดหมาย
 • เอกสารประกอบการแจ้งยกเลิกวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติทั้งหมด ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการยื่นที่สำนักงานอาคารจัตุรัสจามจุรี และตรวจคนเข้าเมืองในต่างจังหวัดได้ เพราะอำนาจเป็นของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน

ปรึกษาเรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน การขอวีซ่าทำงาน สำหรับลูกจ้างต่างชาติ เลือกใช้บริการ บริษัท Lawyer V-Work

Lawyer V-Work เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทำใบอนุญาตทำงาน รับทำ Work Permit รับทำวีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติแบบครบวงจร รวมถึงในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างชาวต่างชาติต้องการปรึกษาเรื่องการทำเรื่องการแจ้งยกเลิกพ้นหน้าที่ทำงาน ยกเลิกใบอนุญาตทำงาน และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเราก็มีความยินดีให้บริการ เพราะมีทีมนักกฎหมายมืออาชีพที่มีประสบการณ์มานานกว่า 12 ปี พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน บริการอย่างมืออาชีพข้อมูลครบถ้วน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @v-work