ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit หมาายถึง ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าว) ที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ”B” หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ Work Permit Thailand มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

https://lawyer-vwork.com/work-permit/

อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติ (คนต่างด้าว) ทำ

 1. Labour work
 2. Agriculture, animal husbandry, forestry, or fishery, except work requiring expertise, specialized work, or farm supervision work
 3. Bricklaying, carpentry or other construction work
 4. Wood carving
 5. Driving motor vehicles, driving a non-mechanically propelled carrier or driving a mechanically propelled carrier, except for piloting international aircraft
 6. Shop/Outlet attendance
 7. Auction
 8. Supervising, auditing or providing services in accounting, except internal auditing on occasions
 9. Cutting or polishing diamond or precious stones
 10. Haircutting, hairdressing or beauty treatment
 11. Cloth weaving by hand
 12. Mat weaving or utensil making from reeds, rattan, hemp, straw or bamboo pellicle
 13. Mulberry paper making by hand
 14. Lacquerware making
 15. Making Thai musical instruments
 16. Nielloware making
 17. Gold ornaments, silverware or pink gold making
 18. Bronze ware making
 19. Thai doll making
 20. Mattress and quilt blanket making
 21. Alms bowl making
 22. Hand making of silk products
 23. Buddha image making
 24. Knife making
 25. Paper or cloth umbrella making
 26. Shoemaking
 27. Hat making
 28. Brokerage or agency work, except broker or agency work in international trade
 29. Civil engineering works concerning design and calculation, organization, research, project planning, testing, construction supervision or advising, excluding work requiring special expertise
 30. Architectural work concerning designing, drawing of plans, cost estimating, construction directing or advising
 31. Dressmaking
 32. Pottery or ceramic ware making
 33. Cigarette rolling by hand
 34. Tour guide or sightseeing tour operation
 35. Street vending
 36. Typesetting of Thai characters
 37. Silk reeling and twisting by hand
 38. Clerical and secretarial work
 39. Legal service or lawsuit work

How to apply for Work Permit:

 1. A foreigner who wishes to apply for a work permit must receive a Non-Immigrant (B) visa to live in the Kingdom of Thailand. A foreigner should have employer’s documents plus employment contract in order to submit a Non-Immigrant (B) visa at a Royal Thai Embassy. And then a foreigner enters to Thailand have to apply for Work Permit by means of applying “WP.25”.
 2. In case when a Royal Thai Embassy considers that employer’s documents is not enough, an approval letter from Ministry Of Labour will be required. So the employer applies for a work permit for prospective foreigner employees by means of applying “WP.32”. In case the employer receives an approval letter of Work Permit, employer sends the letter to foreigner in order to apply for a Non-Immigrant (B) visa at the Royal Thai Embassy. Then the foreigner has to enter to the Kingdom in order to apply for a Work Permit with documents which specified in the letter within 30 days from the day of picking up the approval letter.

However, a foreigner who has a Certificate of Permanent Residence and Certificate of Alien apply for Work Permit by means of applying “WP.25”. A Non-Immigrant (B) visa is not required.

Qualifications of foreigner for Work Permit application:

 1. Possess knowledge and skills for the job applied for.
 2. Not being insane or mentally sick, suffering from Leprosy, Tuberculosis, Drug Addiction, Alcoholism, Elephantiasis and third stage of Syphilis.
 3. Not being insane or mentally sick, suffering from Leprosy, Tuberculosis, Drug Addiction, Alcoholism, Elephantiasis and third stage of Syphilis.
 4. Never having been imprisoned for violation of the Immigration Law or the Working of Foreign Act at least one year prior to the date of application.

Criteria for consideration for Work Permission:

 1. Political, religious, economic, and social stability within the Kingdom.
 2. The occupational opportunity of Thais and the demand of foreign workers as necessary for the country development. (For example, 1 Foreigner must employ 4 Thai employees)
 3. The benefits from allowing foreigners to work in that position, such as bringing a large amount of foreign currency into the country for investment or spending, employing a large number of Thais, or developing Thai skills that are transferred from permitted foreign workers.

Criteria prescribing number of Work Permit issuance:

 1. The employers whose businesshas a registered paid-up capital of not less than 2 million baht. Work Permit shall be issued to an alien worker for every 2 million baht investment or the overseas registered employers who perform business in Thailand with an investment of capital from overseas of not less than 3 million baht; Work Permit shall be issued to an alien worker for every 3 million baht investment. For the aliens who are married to Thai nationals and have a marriage certificate and cohabit as husband or wife, the amount of investment capital required in order to receive a Work Permit shall be reduced to half of the amount prescribed above. The number of alien workers to be granted Work Permit shall not be more than ten people.
 2. Issuing work permits for foreignersto employers/establishments as follows: The number of work permits issued is as necessary and appropriate.

2.1 Performing export business and bringing foreign currencies into Thailand at least 30 million baht in previous year.สามสิบล้านบาทขึ้นไปในปีที่ผ่านมา

2.2 Performing tourism business which broughtat least 5,000 foreign touristsinto Thailand in previous year.

2.3 The establishment employs not less than one hundred Thai people.

2.4 Job that uses technology that Thai people can’t do or uses specialized knowledge to accomplish the job under a project that has a definite period of time.

2.5 Enterprises pay income tax to the government in the past year not less than 3 million baht.

2.6 For the aliens who work with and have certified letters from central or regional or local government offices, state enterprises and public organizations under Public Organization Act which identifies name, position and duration of work, or

2.7 A private educational institution which has a letter appointing a teacher/teacher/educational personnel according to the law governing private schools. Law on Private Higher Education Institutions

2.8 The alien work for a foundation, association or other nonprofit organizations, which create benefits to society as a whole, or

2.9 Entertainment business, entertainment, music, which has an occasional nature of employment for a fixed period of time.

2.10 Others which is defined in the Criteria for the Consideration for Work Permit Issuance B.E.2552


Place to Contact

The place for submitting applications for processing shall be at the workplace of the applicant, as follows:

 • • An enterprise located in Bangkok, contact the Office of Foreign Workers Administration 2nd Floor, Department of Employment, Ministry of Labour, Mitr-maitri Road, Din Daeng, Bangkok.
 • An enterprise located in other province, contact the Provincial Employment Office in the province that the enterprise located.

Validity of Work Permit

 • A Work Permit is issued for 2 year period and may be renewed every two year thereafter
 • An authorized official may grant a work period according to the necessity of work, but for not later than 2 yearไม่เกิน 2 ปี

Work Permit Renewal

The Work Permit holder whose Work Permit is going to expire but wish to continue work as stated in the Work Permit. The renewal application should be submitted before the expiry date of Work Permit by means of “WP.25”. “The expired Work Permit is unable to renew”

การขอยกเลิกการใบอนุญาตทำงาน

Request to cancel work permit In the event that an alien who holds a work permit resigns from his or her job or the employer gives The foreigner quit his job and if they wish to inform the registrar Submit a notification in the form “Notice of cancellation of work permit” after the foreigner has retired from work without penalties or deadlines for notification.

บริหารเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Service): https://lawyer-vwork.com/work-permit/