หลายท่านอาจจะเคยสงสัยกันไม่มากก็น้อยว่า ใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าธุรกิจ ทั้งสองใบอนุญาตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ใช่ชนิดเดียวกันหรือไม่ เพื่อเป็นการเคลียร์ชัดและลบข้อสงสัยของท่าน บทความนี้ทาง บริษัท Lawyer V-Work จะมาช่วยอธิบายถึงประเด็นให้ท่านผู้ประกอบการ นายจ้าง และผู้ที่มีความประสงค์ในการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าธุรกิจเข้าใจกันมากขึ้น พร้อมแล้วทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร?

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คือใบอนุญาตทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือเป็นลูกจ้างภายในราชอาณาจักรไทยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะออกโดยกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน มอบให้แก่ชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอรับวีซ่าธุรกิจสำหรับทำงานอายุ 1 ปี รวมถึงใช้สำหรับต่ออายุวีซ่าธุรกิจที่หมดอายุด้วย โดยการขอใบอนุญาตทำงานนั้นชาวต่างชาติต้องยื่นขอใบอนุญาตภายใน 90 วัน หลังจากเดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายที่ให้พำนักในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราว

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

วีซ่าธุรกิจ (Non-Immigrant Visa Business) คือวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าว ที่มีความต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อทำงาน เป็นลูกจ้าง และประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ออกให้ โดยชาวต่างชาติที่พึ่งเคยทำวีซ่าธุรกิจครั้งแรก วีซ่าธุรกิจจะมีอายุเพียง 90 วัน เท่านั้น หากต้องการทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือต้องการขอวีซ่าธุรกิจอายุ 1 ปี ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการขอวีซ่าธุรกิจอายุ 1 ปี ได้

ข้อแตกต่างระหว่างใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าธุรกิจ

เงื่อนไขและขั้นตอนการยื่นคำขอ

แม้ว่าชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าวที่ต้องการทำงานภายในราชอาณาจักรไทยจะต้องมีทั้งใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ ไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ แต่กระบวนการขอยื่นใบอนุญาตทั้งสองอย่างต่างมีลำดับขั้นที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม ส่งปัจจัยนี้ก็ส่งผลต่อระยะเวลาในการทำใบอนุญาตเช่นกัน โดยชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าวควรเริ่มจากการทำวีซ่าธุรกิจเสียก่อน เนื่องจากวีซ่าธุรกิจเป็นเอกสารสำคัญ หากไม่มีวีซ่าธุรกิจ ท่านก็จะไม่สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานได้เลย ระยะเวลารอผลการยื่นวีซ่าธุรกิจจะอยู่ที่ 1 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอ

การยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าธุรกิจ ทั้งสองต่างใช้เอกสารประกอบการยื่นคำขอที่ไม่เหมือนกัน แม้ว่าอาจจะมีเอกสารบางส่วนที่ใช้เหมือนกัน แต่ก็มีบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปด้วย โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมและแบบฟอร์มคำขอใบอนุญาต หากชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าว หรือนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอแก่สถานทูตไทย และกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงานด้วยตนเอง แนะนำให้ศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อน เพราะเอกสารขาดไม่ครบถ้วนก็จะส่งผลต่อผลการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าธุรกิจได้ทันที ซึ่งหากต้องการผลลัพธ์ที่แน่นอน ทางเราแนะนำให้ใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าธุรกิจ รับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) มืออาชีพจะดีที่สุด เพราะบริษัทเหล่านี้ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำ ช่วยตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการยื่นคำขอให้ด้วย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก

ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจควบคุมดูแลจากหน่วยงานที่ต่างกัน

ทั้งใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจนับเป็นเอกสารยืนยันสำหรับชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และ MOU ทั้งคู่ แต่รู้หรือไม่ว่าทั้งสองใบอนุญาตต่างควบคุม ดูแล และพิจารณาคัดเลือกโดยหน่วยงานภาครัฐคนละหน่วยงานกัน ซึ่งใบอนุญาตจะมีกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ส่วนวีซ่าธุรกิจ (Non-B) สถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจให้ดีจะได้ไม่ไปยื่นคำขอผิดหน่วยงาน

บริษัท Lawyer V-Work ให้บริการรับทำวีซ่าธุรกิจ และรับทำใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติ/ชาวต่างด้าว ทุกประเทศ

สำหรับนายจ้างหรือชาวต่างชาติท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดเตรียมวีซ่าธุรกิจ ร้องขอใบอนุญาตทำงาน ยื่นขอ Work Permit ทาง Lawyer V-Work ยินดีให้บริการ เราเป็นบริษัทรับทำวีซ่าธุรกิจ วีซ่าทำงาน รับทำ Work Permit รับทำใบอนุญาตทำงาน และบริการดูแลด้านวีซ่าทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เข้ามาในราชอาณาจักรไทยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งการร้องขอวีซ่าธุรกิจ ต่ออายุ ให้คำปรึกษาด้วยหลักการอย่างมืออาชีพ มีบริการแปลเอกสารเพิ่มเติมทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน เกาหลี อิตาลี ฯลฯ ช่วยตรวจสอบเอกสารการร้องขอหรือต่ออายุวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาชาวต่างชาติสำหรับเข้าทำงานในประเทศไทยมากที่สุด สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มได้ผ่าน LINE: @v-work หรือโทร +66944244161 สำหรับภาษาอังกฤษ