ชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นครูผู้สอนหรืออาจารย์ภายในราชอาณาจักรไทย และมีความประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติงานสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน สามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าทำงานสำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension) ได้ โดยชาวต่างชาติท่านนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และควรยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทำงานล่วงหน้า ก่อนวีซ่าเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งวีซ่าทำงานที่ขอต่ออายุใหม่จะขยายระยะเวลาการพักอาศัยเพื่ออยู่ทำงานให้ได้สูงสุด 1 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยด้วย

การต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์ สามารถดำเนินการด้วยใครได้บ้าง?

 • ชาวต่างชาติดำเนินการต่ออายุวีซ่าทำงานด้วยตนเอง เพราะขั้นตอนการดำเนินการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพียงแต่อาจจะมีขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารสำหรับต่ออายุวีซ่าทำงานที่วุ่นวายและซับซ้อนสักหน่อย
 • สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนที่มักจะดำเนินการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาให้ด้วยตนเอง
 • บริษัทรับทำวีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติ จัดเป็นวิธีการต่ออายุวีซ่าทำงานให้กับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวก และรวดเร็วที่สุด เนื่องจากบริษัทรับทำวีซ่าทำงานจะมีทีมกฎหมายคอยตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง และดำเนินการให้ทั้งหมด

ขั้นตอนการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์

 1. จองและชำระค่าบริการในการยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์ ผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์
 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทำงานให้พร้อม และส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทาง E-mail หรือไปรษณีย์
 3. จากนั้นชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์ จะต้องไปแสดงตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และรอผลอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์

 1. แบบคำขอต่ออายุวีซ่าทำงาน (ตม.7)
 2. รูปถ่ายชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุวีซ่าทำงาน ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
 3. หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติเล่มจริง (Passport) และสำเนาหนังสือเดินทาง
 4. กรณีที่ชาวต่างชาติเป็นครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐ ให้จัดเตรียมหนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถาบันการศึกษานั้น โดยมีการระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาจ้างชาวต่างชาติไว้อย่างชัดเจน
 5. กรณีที่ชาวต่างชาติเป็นครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาของเอกชนที่เป็นโรงเรียนในระบบ ได้แก่ โรงเรียนสามัญศึกษา English Program โรงเรียนอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนานาชาติ ให้จัดเตรียมสำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถาบันการศึกษานั้น โดยมีการระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาจ้างชาวต่างชาติไว้อย่างชัดเจน สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนด และสำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือสำเนาหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา หรือสำเนาหนังสือรับคำขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา
 6. กรณีที่ชาวต่างชาติเป็นครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาของเอกชนนอกระบบ ให้จัดเตรียมสำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถาบันการศึกษานั้น โดยมีการระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาจ้างชาวต่างชาติไว้อย่างชัดเจน และสำเนาหนังสือแต่งตั้งครู ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนด
 7. กรณีที่ชาวต่างชาติเป็นบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดเตรียมวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร ใบรายงานผลการศึกษา) พร้อมสำเนา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงถึงความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1 หรือ ภงด.3) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ที่มีชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม.1) รายละเอียดสถาบันการศึกษา จำนวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สัญชาติไทยและคนต่างด้าว สัญญาว่าจ้างฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ (เริ่มสัญญาจ้าง ณ เดือนที่มายื่นคำขอ) พร้อมสำเนา สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา และหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 8. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสตม. กำหนด (แบบ สตม.2)
 9. ผลการสอบ TOEIC (600) หรือ TOEFL (500) เฉพาะครูหรืออาจารย์ชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น (กรณีไม่ใช้เจ้าของภาษา) ต้องนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 10. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.91 และใบเสร็จรับเงิน กรณีทำงานมาแล้วระยะเวลา 1 ปี
 11. หนังสืออนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา หรือหนังสือรับคำขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา (ยกเว้นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษา)
 12. แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน)
 13. สำเนาตารางสอนครูชาวต่างชาติ และภาพถ่ายขณะสอนหนังสือ พร้อมทั้งสำเนาแผนที่สถาบันการศึกษา
 14. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการยื่นแทน
 15. สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

*หมายเหตุเพิ่มเติม

 • เอกสารของผู้ยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทำงาน ชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์จะต้องลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า ทุกฉบับ
 • เอกสารของสถาบันการศึกษา ผู้มีอำนาจจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทุกหน้า ทุกฉบับ พร้อมประทับตราสถาบันการศึกษา เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย

บริษัท Lawyer V-Work ให้บริการรับทำวีซ่า (รับทำ VISA) ต่ออายุวีซ่าทำงาน และรับทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติทุกประเทศ

บริษัท Lawyer V-Work เราเป็นบริษัทรับทำวีซ่าทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน และรับทำ Visa Work Permit รับทำใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติแบบครบวงจร พร้อมบริการทางด้านกฎหมาย ดำเนินการด้วยทีมนักกฎหมายที่มีประสบการณ์มานานกว่า 12 ปี โดยทางบริษัทมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมาแล้วหลากหลายประเทศ ไม่ว่าท่านจะร้องขอวีซ่าทำงานให้กับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์จากประเทศใดก็ตาม ทางเราก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้ในทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @v-work