ชาวต่างชาติ และชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในราชอาณาจักรไทย นอกจากจะต้องมีวีซ่าทำงานประเภทต่าง ๆ (Non-B Visa) และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือชาวต่างชาติบางกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานก็ตาม ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ด้วย เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

หากคนไทยและชาวต่างชาติท่านใดที่ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้ รวมถึงในกรณีที่มีเงินภาษีต้องชำระ และมิได้ชำระเงินภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ถือว่ามิได้ยื่นแบบ บุคคลนั้นจะต้องไปยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1 อีกทั้ง ภ.ง.ด. ยังมีผลต่อการขอขึ้นประกันสังคมและการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทยด้วย

businesswoman-hands-working-stacks-paper-files-searching-checking-unfinished-document-achieves-folders-papers

ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 มีความแตกต่างกันอย่างไร?

  • ภ.ง.ด. 90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง (8) หลายประเภทหรือประเภทเดียว โดยทุกคนต้องยื่นแบบภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
  • ภ.ง.ด. 91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเดียว ซึ่งได้จากการจ้างงาน โดยทุกคนต้องยื่นแบบภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เหมือนกับ ภ.ง.ด. 90

หลักเกณฑ์การเสียภาษีของชาวต่างชาติที่มีเงินได้จากการจ้างงานในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 90 มีดังนี้

  • ชาวต่างชาติที่ไม่มีสามีหรือภรรยา และมีเงินได้ในปีภาษีล่วงหน้ามาแล้ว เกิน 60,000 บาท
  • ชาวต่างชาติที่มีสามีหรือภรรยา และมีเงินได้ในปีภาษีล่วงหน้ามาแล้ว เกิน 120,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวจำต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 91 มีดังนี้

  • ชาวต่างชาติที่ไม่มีสามีหรือภรรยา และมีเงินได้ในปีภาษีล่วงหน้ามาแล้ว เกิน 120,000 บาท
  • ชาวต่างชาติที่มีสามีหรือภรรยา และมีเงินได้ในปีภาษีล่วงหน้ามาแล้ว เกิน 220,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวจำต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

เกณฑ์การพิจารณาแหล่งเงินได้ และเงื่อนไขการเสียภาษีของชาวต่างชาติ

ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทย หากมีเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งจากแหล่งเงินที่ได้จากการทำงานในประเทศไทย เงินที่ได้จากการทำกิจการในประเทศไทย เงินที่ได้จากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย เงินที่ได้จากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ท่านจะต้องนำเงินได้จากแหล่งเงินเหล่านี้มาพิจารณาเสียภาษี ในปีภาษีนั้น ๆ และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย (อยู่ในไทยระยะเวลารวมกันถึง 180 วัน ในปีภาษี ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ) หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ท่านจะไม่ต้องเสียภาษี

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งประเภท ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย หรือผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเข้ามาทำงานภายในราชอาณาจักรไทยทุกคนต้องทราบ สำหรับนายจ้างหรือลูกจ้างท่านใดที่มีข้อสงสัย และต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม บริษัท Lawyer V-Work ยินดีให้บริการ เราเป็นบริษัทรับทำใบอนุญาตทำงาน รับทำ Visa Work Permit รับทำวีซ่าทำงานแบบครบวงจร มีทีมนักกฎหมายคอยดูแลช่วยเหลือและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ สามารถตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าได้ตลอด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @v-work