Lawyer V-Work

บริษัท Lawyer V-Work บริการด้านวีซ่า ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

ให้บริการทางด้านกฏหมายต่างๆ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฏหมาย 

บริการด้านกฏหมาย

Lawyer V-work ยินดีให้บริการทางด้านกฎหมายในทุกแง่มุม ดูแลท่านโดยทีมงานทนายความ

บริการด้านวีซ่า

บริษัทรับทำวีซ่า Lawyer V-Work ให้บริการรับทำ ยินดีให้คำปรึกษาการต่อ Visa ของชาวต่าง ชาติ และดูแลด้านวีซ่าทุกประเภท

ใบอนุญาตทำงาน

Lawyer V-Work บริษัทรับทำ Work permit รับทำใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน บริษัทรับทำวีซ่า work permit ให้ ชาวต่างชาติ

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

รับทํา Visa work permit รับทำใบอนุญาต ทำงาน ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานภายในราชอาณาจักรประเทศไทย

บริษัท Lawyer V-Work บริการด้านวีซ่า (Visa) ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทย และบริการทางด้านกฎหมายทั่วราชอาณาจักร

บริการด้านวีซ่า ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ให้บริการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ให้คำปรึษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมาย

บริการด้าน

กฎหมาย

Lawyer V-work ยินดีให้บริการทางด้านกฎหมายในทุกแง่มุม ดูแลท่านโดยทีมงานทนายความที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ กับประชาชนผู้เดือดร้อน ทั้งว่าความ แก้ต่าง รวมถึงให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่อัปเดต ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดในทุกเมื่อ

คดีแพ่งทั่วไป

คดีครอบครัว

คดีมรดก

คดีล้มละลาย

คดีฟื้นฟูกิจการ

คดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ยาเสพติด

คดีแรงงาน
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีอาญาทุกข้อหา
ความผิด

คดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

บริการด้าน

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ลอว์เยอร์ วี – เวิร์ก ออฟฟิศ ( Lawyer v-work Office) ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์เรามีทีมงานที่จัดหาเอกสารให้ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ภาษี เป็นต้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดหาเอง เพื่อความสะดวกสบาย และความประทับใจของลูกค้า เรามีระบบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการก่อนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและสร้างความมั่นใจ เพื่อลดการเสียเวลาของลูกค้า

รับคำปรึกษาฟรีจากเรา

ลอว์เยอร์ วี – เวิร์ก ออฟฟิศ ( Lawyer v-work Office) ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์เรามีทีมงานที่จัดหาเอกสารให้ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ภาษี เป็นต้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดหาเอง เพื่อความสะดวกสบาย และความประทับใจของลูกค้า เรามีระบบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการก่อนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและสร้างความมั่นใจ เพื่อลดการเสียเวลาของลูกค้า


ทำไมต้อง Lawyer V-Work

ผลงานของเรา

Related Agencies

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทความและข่าวสาร

ชวนรู้จัก ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 คืออะไร
Visa

ชวนรู้จัก ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 คืออะไร มีความสำคัญต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างไร

ชาวต่างชาติ และชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในราชอาณาจักรไทย นอกจากจะต้องมีวีซ่าทำงานประเภทต่าง ๆ (Non-B

Read More »
แนวทางการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครูอาจารย์
Visa

แนวทางการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension)

ชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นครูผู้สอนหรืออาจารย์ภายในราชอาณาจักรไทย และมีความประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติงานสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน สามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าทำงานสำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B

Read More »

บริษัทรับทำ Work Permit วีซ่าธุรกิจ รับขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ Lawyer V-Work

 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
 • รับทำ work permit ขอ work permit ให้ ชาวต่างชาติ รับทำใบอนุญาตทำงาน (กรณีอยู่ในประเทศไทย)
 • รับ ต่อ work permit รับ ต่อ วีซ่า work permit
 • แจ้งเข้า-แจ้งออกจากงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มลักษณะงาน
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มนายจ้าง
 • ขอเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มสถานที่ทำงาน
 • บริการรับทำ work permit ใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ กรณีอยู่ต่างประเทศและกรณีอยู่ในประเทศไทย
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (Apply for work permit valid not exceed 3 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for work permit valid 3-6 months)
 • บริการรับทำ work permit ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for work permit valid 6-12 months)
 • บริการรับ ต่อ วีซ่า work permit (Apply for extension work permit)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน (Apply for changing job or adding job)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง (Apply for changing or adding employer)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน (Apply for changing or adding location)

วีซ่า Non-B (Non-Immigrate Visa B) คืออะไร

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B” หรือวีซ่า Non-B คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งวีซ่า Non-B แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และวีซ่า Non-B แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

วีซ่า Non-ED (Non-Immigrate Visa ED) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “ED” หรือวีซ่า Non-ED คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท ED ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การระหว่างประเทศ ฝึกงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ โดยวีซ่า Non-ED นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่า Non-O (Non-Immigrate Visa O) คืออะไร

วีซ่า Non-Immigrant “O” หรือวีซ่า Non-O คือ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท O ที่ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ) โดยวีซ่า Non-O นี้จะเป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้แก่

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

หากอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างชาติผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ คนต่างชาติผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับจำนวน 2000 บาท

หรือหากถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Lawyer V-Work บริษัท รับต่อวีซ่า บริษัท บริการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน สำหรับชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทุกประเภท อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย